சிவமே முழு முதற்பொருள் என்று நிறுவுகின்ற
பன்னிரு திருமுறைகளும் பதினான்கு சாத்திர
நூல்களும் எங்களுக்குப் பிரமாணமாகும்...

Left Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads
Slide background
Slide background

ஞானத்திரள் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!!!

ஞானத்திரளாய் நின்ற பெருமான் நல்ல அடியார்மேல்
ஊனத்திரளை நீக்கும் அதுவும் உண்மைப் பொருள் போலும்
ஏனத்திரளோடு இனமான் கரடி இழியும் இரவின்கண்
ஆனைத்திரள் வந்தணையும் சாரல் அண்ணாமலையாரே

                                         – திருஞானசம்பந்தர்

ஞானத்திரள் பதிப்புகள்


ஞானத்திரள் குறுந்தகடுகள்

PeriyapuranamCopyright © 2015 Gnanathiral. All Rights Reserved. Designed & Developed By ABM IT SUPPORT