சிவமே முழு முதற்பொருள் என்று நிறுவுகின்ற
பன்னிரு திருமுறைகளும் பதினான்கு சாத்திர
நூல்களும் எங்களுக்குப் பிரமாணமாகும்...

Right Side Ads
Right Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads

நூல்கள்

  • ஆனந்த கயிலாயம்
  • திருவாசகம் முழுமைக்கும் குறிப்புரை
  • திருமுருகாற்றுப்படை ஆய்வு நூல்
  • திருமந்திரம் முப்பது உபதேசம்

Copyright © 2015 Gnanathiral. All Rights Reserved. Designed & Developed By ABM IT SUPPORT