திருவாசகம் - சிவபுராணம்

திருவாசகம் - சிவபுராணம்

திருவாசகம் - திருவெம்பாவை சொற்பொழிவு - செந்தமிழரசு கி.சிவகுமார் ஐயா

மற்ற குறுந்தகடுகள்

பெரியபுராணம்-5 திருநின்ற சருக்கம்

திருநாக்கரசு நாயனார் ,குலச்சிறை நாயனார் ,பெருமிழலைக் க

பெரியபுராணம் - 6

திருஞானசம்பந்தர் புராணம்

பெரியபுராணம் -தொகுப்பு

பெரியபுராணம் -தொகுப்பு

சிவபோக சாரம் விரிவுரை

சிவபோக சாரம் விரிவுரை

பெரியபுராணம் - 5

பெரியபுராணம் - 5 திருநாவுக்கரசர் புராணம்

பெரியபுராணம் - 4

பெரியபுராணம் - 4 மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம்

பெரியபுரானம் - 3A

பெரியபுரானம் - 3A இலைமலிந்த சருக்கம்

பெரியபுராணம் - 3

பெரியபுராணம் - 3 இலைமலிந்த சருக்கம் 2

பெரியபுராணம் - 2

பெரியபுராணம் - 2 தில்லைவாழந்தணர் சருக்கம்

பெரியபுராணம் - திருமலைச் சருக்கம்

பெரியபுராணம் - திருமலைச் சருக்கம்

சுந்திரமூர்த்தி சிவாமிகள் பதிகப்பெருவிழா

சுந்திரமூர்த்தி சிவாமிகள் பதிகப்பெருவிழா கோவை சொற்பொ

திருநாவுக்கரசு நாயனார் புராணம்

திருநாவுக்கரசு நாயனார் புராணம் சொற்பொழிவுகளின் தொகுப

திருமந்திரம் 4 ஆம் தந்திரம்

திருமந்திரம் 4 ஆம் தந்திரம் சொற்பொழிவு

திருஅருட்பா - 6 ஆம் திருமுறை

திருஅருட்பா - 6 ஆம் திருமுறை நான் ஏன் பிறந்தேன் பிறப்பவ

காரைக்காலம்மையார் அருளிய அற்புதத் திருவந்தாதி

காரைக்காலம்மையார் அருளிய அற்புதத் திருவந்தாதி சொற்பொ

ஶ்ரீமத் பாம்பன் சுவாமிகள் பாடல் விளக்கவுரை

ஶ்ரீமத் பாம்பன் சுவாமிகள் பாடல் விளக்கவுரை சொற்பொழிவு

ஶ்ரீமத் பாம்பன் சுவாமிகள் அருளிய ஆறெழுத்துண்மை

ஶ்ரீமத் பாம்பன் சுவாமிகள் அருளிய ஆறெழுத்துண்மை விளக்க

கந்தரநுபூதி

கந்தரநுபூதி சொற்பொழிவு

திருவாசகம் - நீத்தல் விண்ணப்பம்

திருவாசகம் - நீத்தல் விண்ணப்பம்

திருவாசகம் - அருட்பத்து

திருவாசகம் - அருட்பத்து

திருவாசகம் - போற்றித் திருஅகவல்

திருவாசகம் - போற்றித் திருஅகவல் அவிநாசி மூவர் முதலிகள்

திருவாசகம் -திருச்சதகம்

திருவாசகம் -திருச்சதகம்

திருவாசகம் - சிவபுராணம்

திருவாசகம் - சிவபுராணம் சொற்பொழிவு - செந்தமிழரசு கி.சிவ

திருவாசகம் - திருவெம்பாவை

திருவாசகம் - திருவெம்பாவை சொற்பொழிவு - செந்தமிழரசு கி.ச

திருவாசகம் -அச்சோப்பதிகம்

திருவாசகம் -அச்சோப்பதிகம் சொற்பொழிவு - செந்தமிழரசு கி.

திருவாசகம்

கீர்த்தித் திருஅகவல் திருஅண்டப்பகுதி போற்றித் திருஅக