சிவமே முழு முதற்பொருள் என்று நிறுவுகின்ற
பன்னிரு திருமுறைகளும் பதினான்கு சாத்திர
நூல்களும் எங்களுக்குப் பிரமாணமாகும்...

Right Side Ads
Right Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads
Left Side Ads

Kurunthakadukal

[gview file=”http://www.gnanathiral.com/pdf/CD-FW2.pdf”]

Copyright © 2015 Gnanathiral. All Rights Reserved. Designed & Developed By ABM IT SUPPORT