ஆண்டு இதழ்

ஞானத்திரள் - 2011

ஞானத்திரள் - 2011 தொகுப்பு

2011

ஞானத்திரள் -2012

ஞானத்திரள் - 2012 தொகுப்பு

2012

ஞானத்திரள் - 2013

ஞானத்திரள் -2013 தொகுப்பு

2013

ஞானத்திரள் - வெள்ளி அம்பலம்

ஞானத்திரள் -2014 தொகுப்பு

2014

ஞானத்திரள் -2016

ஞானத்திரள் -2016 தொகுப்பு

2016

ஞானத்திரள் - மெய்கண்டார்

ஞானத்திரள் - 2017 தொகுப்பு

2017

ஞானத்திரள் - ஐம்முகச்சிவன்

ஞானத்திரள் - 2018 தொகுப்பு

2018

ஞானத்திரள் - ஶ்ரீலஶ்ரீ உமாபதி சிவம்

ஞானத்திரள் -2020 தொகுப்பு

2020

ஞானத்திரள் - தெய்வச் சேக்கிழார்

ஞானத்திரள் -2021 தொகுப்பு

2021